ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ

– ಪುದುಮೆ

ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರ್.ಆತೆ ದಾಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಬದುಕುನ ತುಳುವೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪಾತೇರುವೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ದೇಶಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೆರ್

’ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ’ದ ಕಾಲ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ,’ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಯ ಕಾಲ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ.ಅಂಚನೇ ’ತುಳು ಭಾಗವತ’ ’ಕಾವೇರಿ’ ಬತ್ತಿನ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನಡ್!

‘A comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages’ ಬರೆಯಿನ ರೆವ್.ಕ್ಲಾಡ್ವೆಲ್ ’ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಬುಲೆದ್ ಉಂತುದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು’ ಪಂಡ್ದಿತ್ತೇರ್.

ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಪುಗಾರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಾ?

ಎಲ್ಯೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾವೊಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂದು.ಪೊಪ್ಪಡ-ಅಮ್ಮಡ ’ತುಳುಟ್ ಬರೆವರೆಗ್ ಆಪುಜಾ?’ ಪಂನ್ದ್ ಕೇಂಡ; ’ತುಳುಕ್ ಅವೇತವೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ,ಆಂಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಬರೆಪೆರ್’ ಪಣೋಂತೆರ್.ಯಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆವೋಂದ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ,ಅಸಲ್ ಗ್ ಮಲಯಾಳೊನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಪಂಡ್ ದ್!

ಅಂಚಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬ್ರಾಣೇರೆನ ಕಡೆಡ್ ದ್ ಕೇರಳದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಆಂಡ, ಇಂಚಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಷನರಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ಗ್  ಬತ್ತ್ ದ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯೊಗು ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಸುರು ಮಂತುದು ತುಳು ಲಿಪಿನು ಕೆರಿಯೆರ್! ಬಹುಸಃ ಅಪಾಗ ಉಂತುದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಇತ್ತೇಲ ಸುರುವಾತಿಜ್ಜಿ.ವೋಲೊ ಕೆಲವೇರ್ ಬರೆವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡಾಲ ಹೆಚ್ಚ್ ಜನ ತುಳುನು ಇತ್ತೆಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಬರೆಪುನ.ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ತುಳುಟ್ ಬರೋಡಾದಿತ್ತಿನಾತ್ ಬರಹಲು ಬೈಯ್ಜ ಅಂದೆ ಪನೋಡು.ಅವ್ವು ನನಲ ತುಳುವೆರ ಉಡಲ್ದೇ ಕುಲೋಂದೊಂಡು.

ನನ ಮಿತ್ ಭಾಷೆಲ್ ಪೂರ ವೊರಿವುನು ಅಂತರ್ಜಾಲಡ್ ಇತ್ತಿನಗಾ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೋಡು,ಈತ್ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಸೆ…ಬರವುಲೆನು ಅಂತರ್ಜಾಲೊಡು ದೀವೊಡು,ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ತುಳುವೇರ್ ಕುಡ ತುಳು ಬರೆಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ’ನಿಲುಮೆ’/ಪುದುಮೆದ.

ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನೊಗು ನಿಕಲ್ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ,ಪ್ರೀತಿ,ಸಹಕಾರ ಬೋಡು.

ಪಣ್ಲೆಕ ಯಂಕಲ-ನಿಕಲ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ದ ಪುದರ್ ’ಪುದುಮೆ’. ಪುದುಮೆ ಪಂಡ ’ಪೊಸತ್’ ಅಂದ್ಲ ಆಪುಂಡ್,ಅಂಚನೆ ’ಕಾಣ್ಕೆ’ ಅಂದ್ಲ ಆಪುಂಡ್.ನಮ್ಮ ಪುದುಮೆ ತುಳು ಬರಹಗ್ ಕುಡ ’ಪೊಸತನ’ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ’ಕಾಣ್ಕೆ’ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಣ್ಪುನ ಆಶಯ ನಮನ.

ಬೊಕ್ಕ,ತಡ ದಾಯೆ.ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ 🙂

(ಯಂಕಲ ಬರಹಡೋ ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಪದಲು ಉಪ್ಪೋಲಿ.ತೆರಿನಕುಲು ಪಂಡರ್ಡಾ ಸರಿ ಮಂತೋನುವಾ;) )

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : yakshagana.com)

Advertisements

3 Comments Add yours

 1. ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತನ್ನವೇ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್ ಂಡಲಾ ನಮ ನಾಡ್‍ಡ್ ಕನ್ನಡೊಡೆ ಬರೆವೊಂದ್ ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ.
  ಇತ್ತೆ ನಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ್‍ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಓದೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲ್ ಬೋಡತ್ತೇ…?
  ನಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ಆಯಿನಾತ್ ಬರೆಕಾ…
  ಲಿಪಿ ಬೇತೆ ಆಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ… ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಒರಿಪಾಗಾ…
  ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನೊಕ್ಲ್ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಾಡ್‍ಡ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ಆತ್ತ್ ನೆಟ್ಟಾ ಆ ಭಾಷೆಗ್ ವಾ ನಮೂನಿದ ಮಂಡೆಮಾರಿಲಾ ಬರಂದ್…
  ಸರಿ… ಅಂಚಾಂಡಾ ನಮ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗಾ… ನಮ ತುಳುಟ್ ಬರೆಕಾ… ತುಳುಟ್ ಓದ್‍ಗಾ…!

 2. Mahendranath Salethoor ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nama thuluoripuga

  1. shantharam shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

   ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ತುಳುನ್ ಒರಿಪಾವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ…ಆಯಿನಾತ್ ಎದ್ದೆ ತುಳು ಪದೊನು ಪಾತೆರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಬುಲೆಪಾವೆರೆ ತೂಕ .ನಂಮ ದುಂಬುಗುಲ ತುಳು ಬೆರೆಕೆ ಬಾಷೆ ಆವಂದೆ ಒರಿಯಾಡ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s